Garantiebepalingen van isolatieglas

1. ALL- IN GLAS B.V. garandeert dat de aan u geleverde isolerende dubbelglas eenheden gedurende 10 jaar (3 jaar voor eenheden bestemd voor rollend materieel, zoals treinen, bussen en landbouwwerktuigen) vanaf de productiedatum géén vermindering van doorzicht dan wel een onafwisbaar grauwwaas zullen vertonen door condensatie, aanslag op of aantasting van de glasbladen aan de spouwzijde van de beglazing als gevolg van een gebrek aan de randafdichting (z.g. lekke ruiten).

De garantie houdt in dat ALL- IN GLAS B.V., indien gedurende de garantietermijn in een eenheid de bovenomschreven vermindering van doorzicht of grauwwaas optreedt, zo spoedig mogelijk een identieke of, indien de betreffende uitvoering niet meer leverbaar is, een qua prestaties en aspect vergelijkbare, vervangende eenheid ter beschikking stelt en dat ALL- IN GLAS B.V. bovendien deze eenheid herplaatst. ALL- IN GLAS B.V. garandeert bovendien de vervangende eenheid op dezelfde voorwaarden gedurende het restant van de voor de oorspronkelijke eenheid geldende garantieperiode. Elke andere aansprakelijkheid, waaronder die voor verdergaande herplaatsingskosten en voor gevolgschade, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

De garantie heeft geen betrekking op andere gebreken zoals vertekening, zowel bij doorzicht als in reflectie, of het zichtbaar zijn van kleurbanden en/of kleurpatronen, en dit ongeacht of die gebreken binnen of buiten tolerantiegrenzen vallen dan wel het gevolg zijn van eigenschappen die inherent zijn aan glassoorten en/of combinaties daarvan, aan barometrische drukverschillen, temperatuurverschillen of geografische hoogteverschillen of het gevolg zijn van interferentie. Breuken en barsten van glasbladen en de gevolgen daarvan vallen evenmin onder enige garantie.

2. Plaatsing en onderhoud.

De garantie wordt verleend onder de voorwaarden dat:
a. plaatsing van de isolerende beglazing plaatsvindt volgens de principes van een drukvereffenend beglazingssysteem met een ventilerende sponning en voor het overige voldoet aan de normen en richtlijnen die op het moment van plaatsing gelden, te weten de geldende versies van de normen NEN 3576 en NEN 2608 alsmede van de richtlijnen NPR 3577 en NPR 3599 dan wel de normen en/of richtlijnen die daarvoor op enig moment in de plaats zullen komen.

b. de omringende constructie en de sponningafdichting bij voortduring worden onderhouden in overeenstemming met de daarvoor geldende richtlijnen, te weten de geldende versie van richtlijn NPR 3577 dan wel de richtlijn die daarvoor op enig moment gedurende de garantieperiode in de plaats zal komen.

Afwijkende plaatsing- en onderhoudsmethoden zijn slechts toegestaan indien ALL- IN GLAS B.V. deze afwijkende methoden voor de isolerende eenheid waarvoor een beroep op de garantie wordt gedaan, uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard. Indien ALL- IN GLAS B.V. schriftelijk met haar afnemer is overeengekomen dat bijzondere plaatsing- en/of onderhoudsvoorschriften dienen te worden toegepast, wordt de garantie verleend onder voorwaarde dat deze voorschriften zijn nageleefd. Leveranciers en plaatsingsbedrijven behoren van de geldende plaatsing- en onderhoudsvoorschriften op de hoogte te zijn.

3. Bijzondere schadeoorzaken.

Geen garantie wordt verleend voor schade aan de eenheid, die het gevolg is van:
a. het niet spanningsvrij plaatsen van de isolerende dubbelglaseenheid;
b. bouwtechnische oorzaken, zoals verzakkingen van het gebouw of vervorming en/of verandering van de omringende constructie ongeacht door welke oorzaak;
c. mechanische oorzaken, zoals geweld van buitenaf, het vergruizen, afslijpen en/of bijwerken van de eenheid daaronder begrepen;
d. het aanbrengen van veranderingen in de structuur van de eenheid, het beplakken met folie en/of het aanbrengen van schilderwerk op het glas daaronder begrepen;
e. plaatsing volgens het zogenaamde ‘volbad kit’-principe of vergelijkbare systemen;
f. de toepassing van beglazingskit of enig ander plaatsingsmateriaal, dat zich niet verdraagt met de randafdichting van het isolatieglas;
g. het blootgesteld worden aan chemische invloeden en/of agressieve reinigingsmiddelen, die de randafdichting van de eenheid en/of het glasoppervlak kunnen aantasten;
h. thermische oorzaken, d.w.z. wanneer plaatselijke temperatuurverschillen in de eenheid optreden;
I. andere handelingen of toepassingen die een negatieve invloed hebben op de levensduur van de beglazing.
j. Oorzaken nader beschreven in de appendix Garantiebepalingen isolatieglas

4. Bijzondere producten. Geen garantie wordt verleend, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders met ALL- IN GLAS B.V. is overeengekomen:

a. voor eenheden met één of meer bladen figuur- of draadglas of in de spouw aangebracht glas-in-lood;
b. voor eenheden bestemd voor niet-verticale plaatsing, daaronder begrepen dakbeglazing, tenzij de uitvoering geschiedt volgens de norm NEN 2608-2 of de norm die daarvoor op enig moment in de plaats komt en de plaatsingsdetails door ALL- IN GLAS B.V. op voorhand schriftelijk zijn goedgekeurd;
c. voor eenheden die na de eerste plaatsing zijn uitgenomen en herplaatst;
d. voor eenheden bestemd voor industrieel gebruik of voor zwembaden;
e. voor de volgende producten: alle typen met Pyrostar, Pyroquard of Pyrobel brandwerend glas alsmede Thermobel Luxaclair en Thermobel Stratobel PC. Voor deze producten kunnen afwijkende voorwaarden gelden;
f. voor buiten Nederland geplaatste eenheden.

5. Algemene bepalingen. Een garantieclaim dient binnen de garantieperiode schriftelijk bij ons te worden ingediend.
6. Nederlands recht is op deze garantie van toepassing. Geschillen worden in eerste instantie beslecht door de bevoegde rechter.

Voor overige garantiebepalingen/leveringsvoorwaarden verwijst ALL-IN GLAS B.V. naar de bij de opdrachtgever bekend zijnde Algemene Voorwaarden.

Appendix Garantiebepalingen isolatieglas

Interferentie
Interferentie is een natuurkundig verschijnsel, waarbij onder bepaalde hoeken petroleumachtige vlekken, banden of patronen zichtbaar worden. De vier oppervlakken van isolerende dubbele beglazing rafelen het daglicht uiteen in de bekende kleuren van de regenboog. Dit vrij zeldzame verschijnsel heeft niets te maken met glasfouten of een vettige aanslag. Door tegen het glas te drukken zal het patroon zich verplaatsen, hetgeen bij echte vlekken uiteraard niet het geval is. Het aanbrengen van een HR-coating of een zonwerende coating vermindert in hoge mate de kans op het optreden van dit verschijnsel.

Thermische breuk
Glasbreuk kan ontstaan door een mechanische oorzaak, maar ook door een zogenaamde thermische breuk. Een thermische breuk ontstaat door een te hoge plaatselijke verwarming van de ruit (ook bijvoorbeeld bij zware slagschaduwen of het aanblazen door de airconditioning), waardoor te grote spanningen in het glas optreden. Het risico op thermische breuk kan voorkomen worden door het glas te harden. Het spreekt vanzelf dat de fabrikant niet voor mechanische of thermische breuk aansprakelijk gesteld kan worden.

Barometrische invloeden
De dubbelglaspanelen van ALL- IN GLAS B.V. worden hermetisch afgesloten onder de op dat moment heersende weersomstandigheden, zoals een hoge of lage druk. Hierna zijn de eenheden onderhevig aan temperatuurvariaties en een wisselende barometrische druk. Zo ontstaan minimale verschillen in de spouwbreedte. Optisch is dit waarneembaar door een lichte vervorming van de in de ruit weerspiegelende beelden. Deze effecten vallen buiten de invloedssfeer van de fabrikant.

Condensvorming
Condensvorming in de spouw – dus tussen de glasbladen – mag natuurlijk nooit voorkomen. Hiervoor geldt de tienjarige garantie. De kans op condensvorming op de “kamerzijde” is gering, maar niet uitgesloten. Dit verschijnsel is afhankelijk van de binnen- en buitentemperatuur en de luchtvochtigheid in het vertrek en is dus niet te wijten aan een gebrek van de isolerende beglazing. Vaak is dit een kwestie van onvoldoende ventilatie. Bij HR- beglazingen is het mogelijk, dat aan de buitenzijde van de beglazing in bepaalde perioden van het jaar condensatie optreedt. Dit verschijnsel doet zich voor bij een zeer hoge luchtvochtigheid, waarbij alle koude vlakken condenseren. Het is het bewijs dat uw beglazing zeer goed isoleert, uw buitenruit wordt immers niet meer van binnenuit opgewarmd. De condens verdwijnt vanzelf.

Onderhoud
De afdichtende beglazingskit in de sponning vraagt onderhoud, omdat deze kit veroudert en krimpt. Hierdoor zou er water in de sponning kunnen binnendringen, waardoor ernstige schade aan de kozijnen en aan de beglazing kan ontstaan. Deze schade valt buiten de garantie. Het verdient dan ook aanbeveling om periodiek onderhoud te plegen, zoals bijvoorbeeld het tijdig opvullen van door krimp ontstane naden en het verhelpen van verouderingsverschijnselen in de kitvoegen en het direct aansluitende schilderwerk. Bij een zogenaamd “geventileerd systeem” dienen de afwateringsgaten of sleuven vrijgehouden te worden van vuil, zodat een optimale ventilatie blijft gewaarborgd.

BEKIJK HOE ANDERE KLANTEN ONZE SERVICE EN KWALITEIT HEBBEN ERVAREN EN GEWAARDEERD.

Snel en vriendelijk geholpen met het glas van onze schuurdeur!
Mark van der M.
15:50 18 Jul 24
We zijn blij met het nieuwe glas! Zeer vakkundige medewerkers. Alles is netjes in orde gemaakt en opgelost.
Lilian S.
15:34 18 Jul 24
Goede service, netjes opgeleverd!👍👍
Wilma H.
15:47 16 Jul 24
netjes afgewerkt door vriendelijke man. Goede voormeldingen t.o.a. vooraf. Ben zeer tevreden.
Bob B.
09:34 10 Jul 24
Alles snel en online geregeld en netjes afgeleverd.
Mieke de R.
15:15 09 Jul 24
Onlangs HR++ geplaatst gekregen; keurig vakkundig personeel; efficiënt te werk gegaan in volgorde na elkaar; inclusief 2 Velux kunstof tuimelramen. Inmeten vooraf door hun zelf; ervaring straalt er dan al vanaf. Ga zo door, Henk Jansen
Henk J.
12:53 09 Jul 24
Amazing customer service, dealt with all my questions in a professional and friendly manner. New window has just been fitted and the service was experienced and friendly. A job well done!
Melanie F.
09:46 05 Jul 24
Opmeten, inplannen en uitvoeren van het vervangen van het glas in bestaand keukenraam verliep heel vlot. Ook een goede en correcte communicatie met het bedrijf!
Geert De S.
08:11 03 Jul 24
Keiharde werkers,, vakwerk geleverd. Kost een paar centen, maar dan heb je wat.
Alexander S.
20:04 27 Jun 24
Weer goede service, mooi op tijd en goed resultaat, zoals ik gewend ben, bedankt
Ronald van der G.
12:11 26 Jun 24
Inmeten was iets gecompliceerder vanwege de puntvorm.Vakkundig vervangen door twee vriendelijke mannen.
Henk W.
11:23 26 Jun 24
Precies volgens afspraak geholpen. Snel, deskundig en zeer schoon gewerkt!
Martin B.
10:24 25 Jun 24
Goede afspraken en duidelijke communicatie. Prettig personeel en een prima eindresultaat. Voor herhaling vatbaar bij gelegenheid.
Paul F.
08:54 24 Jun 24
The guys were efficient, polite, and didn’t mind that they had to speak English to me. Very respectful. I really recommend them.
Vladimir Z.
07:38 21 Jun 24
Snel geregeld allemaal. Inmeten dag erna offerte en binnen 3 weken geplaatst. Personeel zeer vriendelijk en werken netjes.
William V.
12:10 19 Jun 24
Vanaf het eerste telefonische contact, de daarop volgende inmeetafspraak t/m. de levering en plaatsing door 2 zeer bekwame, snel werkende, vriendelijke heren zijn wij zeer tevreden over dit bedrijf!
Janny Van D.
17:21 18 Jun 24
Mannen hebben het netjes gedaan.Zeer zeer tevreden
Angelique vd B.
19:26 14 Jun 24
Erg prettig is alles gegaan. Offerte eerst dmv zelf opgenomen afmetingen voor 14 nieuwe ramen.Prijs was zeer netjes.Hierna inmeter geweest, erg nette man en kwam netjes op tijd ondanks het hondeweer.Daarna nieuwe goedkopere prijs gehad.Vandaag kwamen er 3 monteurs netjes op tijd volgens afspraak.3 Keurige gezellige mannen die duidelijk vakwerk afgeleverd hebben.De ramen zijn goed geplaatst en ze hebben zoveel mogelijk alles netjes opgeruimd.Bij het weggaan schudden ze ook nog even netjes mij en mijn dochter alle 3 de hand.Dit bedrijf is zeker een aanrader!
Klaas P.
17:02 13 Jun 24
Prettig bedrijf, reageert snel en levert zeer netjes werk.
Simone K.
05:48 13 Jun 24
All-In Glas is een waanzinnige partij en ben erg tevreden met het eindresultaat. Ze beschikken over waanzinnig sterke service, klantvriendelijk, behulpzaam en gekwalificeerd personeel en zijn erg netjes. Daarom zou ik deze partij ook zeker aanraden!
Mello van den A.
21:12 07 Jun 24
Deze klus is mooi geklaard. We hebben afwijkende ramen, maar het ziet er allemaal prima uit. Heel zorgvuldig afgewerkt.
Karin S.
05:45 06 Jun 24
Het werk is goed en netjes uitgevoerd.Alleen een afspraak maken ging wat stroef door 2x afgezegd….
S. C.
11:35 31 May 24
Inmeten, bestellen en plaatsen was echt top. Onwijs blij met het eindresultaat.Tussentijdse updates over verwachte levertijd had beter gekund.
Frank P.
12:28 25 May 24
1 raam in een kunststof kozijn laten vervangen. Van A tot Z alles prima verlopen. Eindelijk een bedrijf die de ICT ook op orde heeft. Ik werd netjes continu per mail op de hoogte gehouden van de status en van wat ik op welk moment kon verwachten. Chapeau!
Laura
13:35 21 May 24